<-Powrót

REGULAMIN MINECRAFT DEMO DAY


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Celem wydarzenia „Minecraft Demo Day” jest popularyzacja wiedzy z programowania wśród uczniów szkół podstawowych, a także motywowanie ich do rozwijania swoich zdolności oraz zainteresowań informatycznych. Ponadto, celem wydarzenia jest rozwijanie nawyku twórczego i logicznego myślenia wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta Rzeszowa, przy udziale partnerów:
Microsoft
MindCloud
DELL
3. W wydarzeniu mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych w liczbie nieprzekraczającej 5 osób z danej szkoły.
4. Spośród wszystkich szkół podstawowych zostanie wybranych 12 szkół, z których uczniowie dokonali największą ilość zgłoszeń chęci udziału w wydarzeniu.
5. Zgłoszenia uczestników prowadzone są wyłącznie przez Internet, formularz zgłoszeniowy jest aktywny tylko w czasie wyznaczonym przez organizatorów.
6. Do zgłoszenia niezbędne jest posiadanie konta ucznia w usłudze „Office 365” w domenie edu.erzeszow.pl
7. Zgłoszenie uczestników odbywa pod adresem: minecraft.erzeszow.pl
8. Termin wysyłania zgłoszeń: od 5.06.2019 do 10.06.2019 do godziny 12:00.
9. Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z wzięciem udziału w wydarzeniu.
10. Kwalifikacji uczestników dokonują dyrektorzy szkół, spośród osób, które oddały głos przez formularz zgłoszeniowy.
11. Dyrektorzy szkół wybranych do wzięcia udziału w warsztatach wyznaczają nauczyciela - opiekuna, który wraz z uczniami weźmie udział w warsztatach.
12. Dyrektorzy szkół wybranych do wzięcia udziału w warsztatach przesyłają formularz potwierdzający uczestnictwo wytypowanych uczniów, po wcześniejszym uzyskaniu zgody prawnego opiekuna ucznia na uczestnictwo w wydarzeniu, do dnia 14 czerwca 2019r. do godziny 10.
13. Termin wydarzenia to: 17.06.2019r.
14. Miejscem wydarzenia jest budynek Ratusza przy ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
15. Organizatorzy wydarzenia zastrzegają sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§2

1. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem, składając deklarację uczestnictwa w wydarzeniu wyrażają zgodę na brzmienie regulaminu i postępowania zgodnie z jego treścią.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia wyrażają zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących wydarzenia zgodnie z art. 7 i 8 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
3. Rodzice lub opiekunowie prawni wraz ze zgłoszeniem dziecka do udziału w wydarzeniu „Minecraft Demo Day” wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych w celach organizacyjnych (zgodnie z art. 7 i 8 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
4. Rodzice lub opiekunowie prawni zapisując dziecko na wydarzenie składają oświadczenia, iż wyrażają lub nie zgodę na publikację wizerunku tj. zdjęć, audycji, wywiadów z udziałem ich dziecka na stronach internetowych Urzędu Miasta Rzeszowa i Microsoftu, w mediach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 5 czerwca 2019 roku.
6. W przypadku zmiany regulaminu po zakończeniu procesu zgłoszeniowego, zostanie on opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa i przesłany pocztą elektroniczną na adres uczniów wskazanych w dokumentach zgłoszeniowych. Opiekun niewyrażający zgody na zmianę regulaminu powinien złożyć organizatorowi oświadczenie w tym zakresie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie, co będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w wydarzeniu „Minecraft Demo Day”.


KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych; iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora wskazany powyżej.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Urząd Miasta Rzeszowa. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi dobrowolna zgoda opiekuna prawnego bądź pełnoletniego ucznia.
3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zrealizowania celu przetwarzania lub do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Przysługujące uprawnienia do żądania od Administratora:
• Dostępu do danych osobowych na zasadach art. 15 RODO
• Sprostowania danych osobowych na zasadach art. 16 RODO
• Żądania usunięcia danych na zasadach art. 17 RODO
• Ograniczenia przetwarzania na zasadach art. 18 RODO
5. Przysługuje prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
6. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu "Minecraft Demo Day".

Pobierz wersję PDF
<-Powrót